René van Dongen photographer

Marktstraat 9

5171 GM Kaatsheuvel

t +31 (0)416 273 290

m +31 (0)653 109 584

e-mail: info@dondigi.nl

www.renevandongen.nl

© 2016 All images copyright René van Dongen

It is not allowed to use, copy or store images of this site without a written permission of René van Dongen.

Member of the Dupho.

Supply conditions: www.dupho.nl

PRIVACYVERKLARING (AVG)

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt René van Dongen Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke

personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene

Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat

René van Dongen Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de

rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

René van Dongen Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: René van Dongen Fotografie, Marktstraat 9, 5171GM  Kaatsheuvel

www.renevandongen.nl

info@dondigi.nl

KvK: 20075985

Persoonsgegevens die worden verwerkt

René van Dongen Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam

☐ voornamen

☐ geslacht

☐ adres

☐ telefoonnummer

☐ e-mailadres

☐ bankrekeningnummer

☐ klantnummer

☐ factuurnummer

☐ geboortedatum (enkel bij modellen om te controleren of zij meerderjarig zijn)

Verwerkingsgrond

René van Dongen Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die René van Dongen Fotografie met betrokkene heeft gesloten;

René van Dongen Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

een gerechtvaardigd belang van René van Dongen Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van

René van Dongen Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

☐ facturatie

☐ afleveren producten (foto’s, films, ander materiaal) of diensten

☐ informatie over wijzigen producten en diensten

☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

☐ telefonisch contact, e-mailcontact

☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

René van Dongen Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

René van Dongen Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren

waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen

van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van René van Dongen Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. René van Dongen Fotografie zal de

gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

René van Dongen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website

optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor

cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door René van Dongen Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

René van Dongen Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, neem dan contact op met René van Dongen Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal René van Dongen Fotografie onverwijld

alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. René van Dongen Fotografie meldt, indien er sprake is van

een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt

René van Dongen Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met René van Dongen Fotografie

via info@dondigi.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer

niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van

René van Dongen Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende

contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten

van het recht op intrekking van toestemming.